Algemene Voorwaarden

Hallmans Meier advocatuur & mediation

Toepasselijkheid

1. Hallmans Meier advocatuur & mediation is een maatschap naar Nederlands recht. De maatschap en de bij haar aangesloten advocaten voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.
2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de maatschap en van diegenen die voor haar werkzaam zijn en zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Hallmans Meier advocatuur & mediation.
Overeenkomst

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hallmans Meier advocatuur & mediation. De artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW zijn niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van degenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij Hallmans Meier advocatuur & mediation en de door of namens Hallmans Meier advocatuur & mediation voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
5. Het staat Hallmans Meier advocatuur & mediation vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in loondienst van Hallmans Meier advocatuur & mediation te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
6. Hallmans Meier advocatuur & mediation zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.
Aansprakelijkheid

7. Iedere aansprakelijkheid van Hallmans Meier advocatuur & mediation en degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Hallmans Meier advocatuur & mediation gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.
8. Hallmans Meier advocatuur & mediation is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 7, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Hallmans Meier advocatuur & mediation is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door Hallmans Meier advocatuur & mediation gebruikte apparatuur, software of andere zaken.
9. Indien een beroep van Hallmans Meier advocatuur & mediation op het bepaalde onder 8 niet wordt gehonoreerd in rechte, geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking zoals omschreven onder 7.
Declaratie en betaling

10. De door Hallmans Meier advocatuur & mediation verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium; tenzij anders overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief, doch deze kan (afhankelijk van het financiële belang, de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid), variabel zijn. Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, kunnen de door Hallmans Meier advocatuur & mediation gehanteerde tarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan. Het honorarium wordt verhoogd met een kantooropslag, welke opslag is bepaald op een percentage van het honorarium; dit ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending van reguliere of aangetekende post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) en omzetbelasting alsmede eventuele reiskosten en de kosten van derden (verschotten). Door Hallmans Meier advocatuur & mediation kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
11. De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Betaling van declaraties van Hallmans Meier advocatuur & mediation dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling achterwege blijft dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder nadere in gebreke stelling. Hallmans Meier advocatuur & mediation maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn aanspraak op een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag, en tenminste € 500,00 – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
12. Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is Hallmans Meier advocatuur & mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Hallmans Meier advocatuur & mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.
Derdengelden

13. Hallmans Meier advocatuur & mediation betaalt derdengelden aan cliënt en/of de wederpartij van cliënt, indien en voor zover zij daartoe ingevolge een gemaakte afspraak gehouden is.
14. De vordering tot betaling van de derdengelden op de maatschap dan wel op de Stichting Derdengelden kan niet worden overgedragen of verpand.
Geschillen

15. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, is alleen de bevoegde rechter in Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
16. In weerwil van artikel 13 is cliënt bevoegd een geschil met Hallmans Meier advocatuur & mediation ter beslechting voor te leggen aan de geschillencommissie Advocatuur.
17. Indien cliënt in het ongelijk wordt gesteld, dient hij Hallmans Meier advocatuur & mediation alle kosten te vergoeden (berekend op basis van het bij Hallmans Meier advocatuur & mediation geldende uurtarief en vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting) die Hallmans Meier advocatuur & mediation in verband met het geschil daadwerkelijk heeft gemaakt.

Deze algemene voorwaarden zijn op 7 januari 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn opgenomen op de website van Hallmans Meier advocatuur & mediation: www.hallmansmeier.nl